Sökning: "Desirée Hunt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desirée Hunt.

  1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Desirée Hunt; [2020]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

    Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER