Sökning: "Desirée Mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desirée Mattsson.

  1. 1. Finansiell kris - en fråga för revisorerna?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Desiree Erlingsson; Ida Mattsson; [2004]
    Nyckelord :finansiell kris; nyckeltalsanalys; predikation; revisor; Z-modellen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva och precisera innebörden av finansiell kris sett ur ett revisorsperspektiv, samt huruvida revisorer bevakar ett företags ekonomiska ställning för att i tid upptäcka om ett företag är på väg in i en finansiell kris. Undersökningen grundar sig på fem djupintervjuer med revisorer i Malmötrakten. LÄS MER