Sökning: "Desirée Wiberg Hammar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desirée Wiberg Hammar.

 1. 1. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 2. 2. Lämplig eller olämplig förälder? - En analys av lämplighetsprövningarna inför insemination och adoption utifrån ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; family law; insemination; adoption; lämplighetsprövning; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Två vanliga metoder för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet är insemination och adoption. Ett par som vill få barn genom insemination respektive adoption måste genomgå en lämplighetsprövning, vars syfte är att tillgodose barnets bästa. Endast de par som bedöms som lämpliga föräldrar beviljas insemination respektive adoption. LÄS MER