Sökning: "Desireé Folkesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desireé Folkesson.

  1. 1. "Man gör inte saker ensam, man gör saker ihop!" : En kvalitativ studie om hur rektorer leder och styr dokumentationsarbetet i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Desireé Folkesson; [2021]
    Nyckelord :Rektor; dokumentation; förskola; utvecklingsarbete;

    Sammanfattning : Syftet med denna studien är att få ökad kunskap om dokumentationsarbetet i förskolan utifrån rektorers perspektiv. Vidare syftar studien till att undersöka vad rektorer ser för hinder när det gäller dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER