Sökning: "Desiree Berglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desiree Berglund.

  1. 1. Funktionella magtarmsymtom och nervösa besvär. Förekomst, samband och könsskillnader. : En kvantitativ studie

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Desirée Berglund; Sofie Dufva; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning magtarmsymtom förekommer hos könen med funktionella magtarm sjukdomar (FGID). Syftet var även att undersöka om det fanns någon könsskillnad hos deltagarna som upplevde sig vara oroliga/spända samt ha nervösa besvär, och om samband kunde hittas mellan olika magtarmsymtom och dessa två grupper. LÄS MER