Sökning: "Destruktiv konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Destruktiv konflikt.

 1. 1. Konflikthantering i förskola : Förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Bjuhr; [2019]
  Nyckelord :Destruktiv konflikt; konflikter mellan barn; konflikthantering i förskola; konstruktiv konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie genomförts där fyra förskollärare intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Konflikter i organisationer : Ett chefsperspektiv på hur arbete i grupp påverkas av destruktiva och positiva konflikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Håkansson; Hanna Kroon; [2017]
  Nyckelord :Organization; conflict; conflict resolution; management; working-groups; Organisation; konflikt; konflikthantering; chef; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : When people work closely together in organizations it is nonetheless inevitable that certain conflicts arise. Conflicts are many times associated with something negative and thus often avoided. To strive to become an organization free of conflicts is nonetheless unrealistic nor preferable. LÄS MER

 3. 3. Förhållningssätt, hantering och konsekvenser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erik Nielsen; Amanda Johansson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenografi; konflikt; lärande; destruktiv; konstruktiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera hur konflikter mellan människor på en arbetsplats kan ge upphov till lärandetillfällen för chefen beroende på dennes förhållningssätt till, och hur denne hanterar konflikten. Studien är kvalitativ och metoden som använts är en kombination av riktat öppna- och halv-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Barn vill göra rätt och kan göra rätt om de vet hur de ska göra : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger uttrycker att de arbetar kring konflikter som uppstår i barngruppen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Chris Lägervik; Anna-Karin Pilfjäll; [2016]
  Nyckelord :Konflikt; destruktiv; konstruktiv; maktperspektiv; sociokulturellt perspektiv; bemötande; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur pedagoger ser på konflikter i en barngrupp på förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan uttrycker att de arbetar kring konflikter i barngrupp. Studien lyfter vilka metoder och redskap pedagogerna uttrycker att de använder samt vilka faktorer de anser påverkar konflikthanteringen. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering-enkätundersökning, hur sju lärare förhåller sig till konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Persson; [2014]
  Nyckelord :Konflikthantering; Skolmedling; Lärares förhållningssätt till konflikt;

  Sammanfattning : Studiens problemområde handlar om konflikthantering och är en undersökning som behandlar hur sju lärare förhåller sig till fenomenet ute på fältet. Urval av ämnet konflikthantering valdes eftersom det ses en relevant för läraryrket, med anknytning till tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen och tomrummet i teoretiska kunskaper i hur lärare skall hantera konflikter i utbildningen. LÄS MER