Sökning: "Desulphurization"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Desulphurization.

 1. 1. Desulphurization capacity of ladle slags for tool steels

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Sixten Johansson; Elliot Nilstam; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Steel quality is in direct correlation with the desulphurization process, meaning the removal of sulphur. A good desulphurization process greatly improves the mechanical properties among others, and is essential for obtaining higher quality steel. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Evaluation of a Waste Incineration Flue Gas Treatment Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sandra Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Flue gas treatment; Limestone wet flue gas desulphurization; FGD; Waste incineration; Scaling; Modelling; Simulation; Aspen Plus; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As environmental awareness is raised, flue gas treatment is gaining more interest and stricter legislation on emissions pushes technological development. Sysav has a waste incineration plant with a flue gas cleaning process which includes removal of acid gases. LÄS MER

 3. 3. Characterization of phases in Argon Oxygen Decarburization slag

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Emil Rosqvist; Theodore Vassi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Slag is an important part of steelmaking with the AOD (Argon Oxygen Decarburization) process. In this work the focus was on developing a methodology for characterizing phases in slagsamples obtained after decarburization, reduction and desulphurization. LÄS MER

 4. 4. Förändrad processlösning för ökad avskiljning av svaveloxider i rökgas från sulfatfabrik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mikaela Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Rökgasrening; sulfatfabrik; avsvavling; utsläppskrav; svaveldioxid; SOx;

  Sammanfattning : Flue gas purification within energy intense sectors and process industries is a crucial measure to ensure reduced emissions. Industrial processes change over time according to emission requirements and for the improvement of internal profitability. LÄS MER

 5. 5. Nya krav på svavelinnehål i fartygsbränslen : Vad får ökad svavelutvinning från raffinaderierna för konsekvens på svavelmarknaden och miljön?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joacim Dufva; Tobias Persson; [2016]
  Nyckelord :Svavel; Raffinaderi; Avsvavling; Svavelmarknad; Utsläppsregler;

  Sammanfattning : Detta arbete uppkom på grund av de nya utsläppsreglerna för svavel som IMO antog år 2008. Dessa innebar att fartygen i framtiden behövde köra på bränslen med lägre svavelhalt. Ett av alternativen som var aktuella då var att avsvavla produkterna mer i raffinaderierna. LÄS MER