Sökning: "Det Goda Samtalet i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Det Goda Samtalet i vården.

 1. 1. Personcentrerad vård på akutmottagning:Patientens upplevelse av att lämna sin berättelse

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Fahlander; Stefan Stridh; [2018]
  Nyckelord :Person-centered care; Narrative medicine; Emergency Service; Qualitative research; Personcentrerad vård; Narrativ medicin; Akutmottagning; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Patienten som besöker akutmottagningen idag möts av vårdpersonal som ska ta hand om ett ökande antal patienter med svårare och mer komplexa vårdbehov. Studier visar att det skapar trygghet för patienten att själv få delge sina tankar om sitt hälsotillstånd, bli tagen på allvar och lyssnad på. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Therése Lengberg; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; total pain; sjuksköterska; erfarenhet; utbildning; smärta;

  Sammanfattning : I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter som upplever smärta. Att som sjuksköterska förstå att smärtan är mångdimensionell och innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga uppfattning är till stor hjälp för att nå lindring. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa i en vårdkontext : Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Fichtel; Elin Bäcklund; [2017]
  Nyckelord :Sexual health; communication; attitudes; nurse - patient; nurse; Sexuell hälsa; kommunikation; attityder; sjuksköterska - patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom men är ändå en viktig aspekt för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En viktig del i vårdmötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Bengtsson; Charlotte Brems; [2014-06-04]
  Nyckelord :kommunikation; relation; personcentrerad vård; kommunikationshinder;

  Sammanfattning : Kommunikation är en central del i vårdmötet mellan sjuksköterska och patient. Det finns flera anledningar till att kommunikationen måste fungera, för att patienten ska få möjlighet att vara delaktig i vården och för att få information om behandling. LÄS MER

 5. 5. Pedagogik i praktik - att förbereda äldre multisjuka patienter inför samordnad vårdplanering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne-Charlotte Larsson; [2009-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre multisjuka patienter har ofta återkommande vård- och omsorgsbehov ochsöker slutenvården.En viktig del i helheten är vad som händer patienten efter utskrivning frånsjukhus. Den fortsatta vård- och omsorgen planeras vid den så kallade samordnadevårdplaneringen. LÄS MER