Sökning: "Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år.

  1. 1. Historia och värden : gestaltning av värdefrågor i historieläroböcker för gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Linda Westberg; [2011]
    Nyckelord :Historia; historieläroböcker; läroböcker; läromedel; värden; värdefrågor; värdegrund; Niklas Ammert;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om läroböcker i historia för gymnasiet gestaltar en koppling mellan värden och historia, och hur den kopplingen i så fall ser ut. Läroböckerna som undersöks är Alla tiders historia A, Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 50p, och dessa undersöks utifrån tre olika tendenser som återfinns i avhandlingen Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska läroböcker under hundra år. LÄS MER