Sökning: "Det politiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Det politiska perspektivet.

 1. 1. Från tvångssterilisering till särskilt stöd : – var lägger samhället ribban för godkänt?

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Peter Bergentz; [2019]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit, att undersöka urvalsförfarandet vid tvångssteriliseringar i Sverige i mitten av 1900-talet (kapitel 3) och dagens selektiva mekanismer för särskilt stöd i skolan (kapitel 4) som historiskt jämförbara fall. Perspektivet är människorättsligt utifrån frågan, om individuella fri- och rättigheter kan skyddas mot nationell praxis och politiska intentioner. LÄS MER

 2. 2. Konfliktlinjer i mellankommunal planering : En fallstudie av Helge å

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Helge å; agonism; rationell planeringsteori; hegemoni; regional planering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker de mellankommunala konflikter som finns längs vattendraget Helge å. I studien undersöks vilka dessa konflikter är, varför de finns och hur de hanteras av Länsstyrelsen och de kommuner som är involverade. LÄS MER

 3. 3. Kritiska perspektiv i adoptionsdebatten : En textanalytisk granskning av den politiska diskussionen om internationell adoption utifrån debatten om surrogatmödraskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Adoption; surrogat; surrogatmödraskap; textanalys; riksdagsdebatt; SOU; postkolonialism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska den svenska politiska diskussionen om internationell adoption. Utifrån fyra kritiska perspektiv som är centrala i surrogatmödraskapsdebatten argumenteras för att dessa även går att applicera på diskussionen om adoption. LÄS MER

 4. 4. "Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Vesna Bursac; [2018]
  Nyckelord :Hiphop; utanförskap; intersektionalitet; identitet; intersektioner;

  Sammanfattning : Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. LÄS MER

 5. 5. Planering i allmänhetens intresse? : En studie om synen på allmänintresset i den fysiska planeringen.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnéa Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Allmänintresset; allmänintresse; allmänna intressen; kollektiva goda; demokrati; inflytande; planeringsideal; detaljplan; kv. Seminariet; Uppsala; ideologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras idén om allmänintresset i den fysiska planeringen. Allmänintresset har setts vara det som legitimerar offentlig planering, som en norm för praktiserande planerare, eller ett sätt att utvärdera planer. Det är även något som förordas i plan- och bygglagstiftningen (PBL). LÄS MER