Sökning: "Detaljplan"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet Detaljplan.

 1. 1. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning : En fallstudie om lagförslaget privat initiativrätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikael Fornaeus; Emil Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Private initiative; detailed planning; housing development; municipality; planning process; Privat initiativrätt; detaljplanering; projektutveckling; kommun; planprocessen;

  Sammanfattning : Regeringen överlämnade nyligen propositionen (prop. 2020/21:131) ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” till riksdagen med ambitionen att förenkla och förkorta planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Flexibla detaljplaner

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mikaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Flexibla detaljplaner;

  Sammanfattning : Ämnet som behandlas i rapporten är flexibla detaljplaner, vad som urskiljer dem från andradetaljplaner, hur flexibel en detaljplan får vara samt vilka för- och nackdelar flexibladetaljplaner innebär för de som arbetar med, förhåller sig till och omfattas av dem. ... LÄS MER

 4. 4. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 5. 5. Vad visar den plan som säger mer än tusen ord? : Illustrationsplanens betydelse utifrån tydlighetskravet i Plan- och Bygglagen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Söder; Erika Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; Samhällsplanering; Illustrationsplaner; Mark- och miljödomstolen; MÖD; Mark- och miljööverdomstolen; Planarkitekt; Planbeskrivning; Illustration; Illustrationsmaterial; Illustrationsplan; Detaljplan; Medborgardeltagande; Medborgarinflytande; Demokrati; Medborgare; Planprocess; Innehållsanalys; Semiotik; Tydlighetskrav; Tydlighetskravet; Detaljplaner; Plan- och Bygglagen; PBL; Plan- och bygglag; Plankarta; Flexibla planer; Flexibla detaljplaner; Sakägare; Situationsplan; Situationsplaner; Maximal exploatering; Exploatering; Kommunikation; Kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka illustrationsplaners betydelse som ett förtydligande dokument till detaljplanen, samt i vilken utsträckning illustrationsplaner uppfyller tydlighetskravet i 4 kap 32 och 33 § § Plan- och bygglagen (PBL). Studien har framtagits med avsikt att uppmärksamma en problematik vars effekter kan påverka det faktiska medborgarinflytandet. LÄS MER