Sökning: "Detaljplaneprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Detaljplaneprocess.

 1. 1. Hantering av intressekonflikter vid nybyggnation i område av riksintresse för kulturmiljövård- En fallstudie av en detaljplaneprocess i Norra Guldheden, Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Loar Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines a detailed development plan process that took place in a officially designated built cultural heritage. Through conceptualising cultural heritage as a process of formative actions by actors, this thesis aims to understand how these formative actions worked and formed the cultural heritage in relation to the construction of a new building in the cultural heritage. LÄS MER

 2. 2. The investment decision process of real estate owners : How to determine property uses in development projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Hjelte Jonasson; Cecilia Prick; [2018]
  Nyckelord :Property uses; real estate investment; decision theory; real estate development; Verksamhetstyper; fastighetsinvestering; beslutsteori; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Mixed-use developments have shown to have positive effects on areas’ attractiveness and have thus turned into a planning principle in Swedish urban areas. To ensure that a mix of property uses is obtained and that a sufficient amount of housing is built, many municipalities use constraints in the detailed development plans. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Edlund; [2018]
  Nyckelord :Byggherredriven detaljplaneprocess; exploatörsdriven; byggherreinvolvering; detaljplan; planprocess; markexploatering. Developer produced; local plan process; developer involvement; property development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the implementation of local plans produced by the developer have worked in the investigated municipalities. The study shows that there is no major difference in costs, time or quality in between a local plan produced by the developer or the municipality. LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 5. 5. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER