Sökning: "Detaljplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Detaljplanering.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning : En fallstudie om lagförslaget privat initiativrätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikael Fornaeus; Emil Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Private initiative; detailed planning; housing development; municipality; planning process; Privat initiativrätt; detaljplanering; projektutveckling; kommun; planprocessen;

  Sammanfattning : Regeringen överlämnade nyligen propositionen (prop. 2020/21:131) ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” till riksdagen med ambitionen att förenkla och förkorta planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. Tidiga dialoger i detaljplaneprocessen : i kommuner med 35 000 – 75 000 invånare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Pettersson; Ludvig Kullén Dansarie; [2021]
  Nyckelord :detailed development plan; early dialogue; consultation; detaljplanering; tidig dialog; samråd; fysisk planering;

  Sammanfattning : Samrådet, som är lagstadgat enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), äger rum i ett sent skede av detaljplaneprocessen, när det är förhållandevis svårt att på riktigt påverka besluten som invånare. Arbetet med att, utöver och före samrådet, genomföra tidiga dialoger med invånarna kan vara ett sätt att förbättra den slutgiltiga planen samt främja en mer levande demokrati i samhällsbyggnadsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Allmänintressets intressekonflikt : En fallstudie av Karlstads- och Motala kommuns tillämpning av planering och strandskydd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :John Holmgren; Christian Granberg; [2021]
  Nyckelord :Allmänintresse; intressekonflikt; strandskydd och detaljplanering;

  Sammanfattning : En omdiskuterad debatt är den nya strandskyddsutredningen, vilken syftar till att ge förslag på hur det nuvarande strandskyddet kan förändras i grunden och göra dess applicering mer differentierad. Dock kvarstår det vilka effekter och påverkan det faktiskt kommer medföra i ett kommunalt planeringspraxis och för allmänheten. LÄS MER