Sökning: "Detaljplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Detaljplanering.

 1. 1. Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan : En studie av kvarteret Runstenen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable travel; sustainable development; urban planning; detailed planning; Hållbart resande; hållbar utveckling; stadsplanering; detaljplanering;

  Sammanfattning : Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. LÄS MER

 2. 2. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 3. 3. Fysisk planerings möjlighet att hantera köpcenters resiliens.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Lorentzon; Martin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Handel; köpcenter; resiliens; fysisk planering; översiktsplanering; detaljplanering; Malmö; Kristianstad; Entré; Galleria Boulevard;

  Sammanfattning : Handel är en central del av en stads funktion och utveckling. Den bidrar till stadsliv och lockar människor till staden. Köpcenter påverkar och formar städers handelssituation och är ofta placerade i städers centralare delar. LÄS MER

 4. 4. Örebromodellen : En studie om Örebros markanvisnings- ochdetaljplaneringsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Blidhem; Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :The Örebro-model; Land allocation; Municipal planning; Zoning; Residential development; Örebromodellen; Markanvisning; Detaljplan; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har utbudet och efterfrågan på bostäder varit väldigt debatterat. Detuppstod en bostads-politisk debatt där många kommuner blev kritiserade över hur dettahanteras. LÄS MER

 5. 5. Detaljplanering : Exploatering inom ett område av riksintresse

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lisa Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet utreder förutsättningarna att exploatera ett område i Trångfors i Bodens kommun för bostadsändamål arbetet är på uppdrag av Bodens kommuns plankontor. Parallellt med utredningen tas ett förslag på detaljplan och tillhörande handlingar framför området som redovisas i rapporten. LÄS MER