Sökning: "Detta är jag !"

Visar resultat 1 - 5 av 10891 uppsatser innehållade orden Detta är jag !.

 1. 1. Lokala fördelar av minskade klimatutsläpp?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2020]
  Nyckelord :sidonyttor; synergier; positiva sidoeffekter; co-benefits; lokalt klimatarbete; klimatåtgärder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A growing research field shows that climate mitigation measures can entail numerous co-benefits for other policy areas, including improved air quality, enhanced energy security and reduced maintenance costs. One possible strategy for enhancing climate action can be to emphasize these co-benefits. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. Att flyga eller inte flyga : En kvalitativ innehållsanalys av resetidningen Vagabond

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iselinn Grana Flygt; [2020]
  Nyckelord :Gestaltningar; flygskam; klimatdebatt; resande; kvalitativ innehållsanalys; Vagabond; resejournalistik;

  Sammanfattning : Med tanke på den rådande klimatdebatten och den svenska flygskammen som pågår har en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största resetidning Vagabond genomförts. Vagabond skriver och tipsar om resmål och destinationer och uppmuntrar sina läsare att resa och upptäcka världen. LÄS MER

 4. 4. Läsintresse och läsförståelse – två viktiga komponenter i elevernas vardag : En kvalitativ studie om hur lärare och skolbibliotekarier arbetar för att främja barns läsintresse samt hur lärare arbetar med läsförståelse hos eleverna.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sandra Norrman; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; ZPD; Lev S Vygotskij; läsvanor; läslust hos barn och unga samt motivationsteorier.;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen att få en inblick i hur lärare och skolbibliotekarier arbetar när de undervisar i läsförståelse samt att undersöka de didaktiska val de gör för att elever i årskurs 4-6, läsintresse och läsförståelse ska öka. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med lärare och skolbibliotekarier i en mindre kommun i norra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER