Sökning: "Developmental Language Disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Developmental Language Disorder.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ek; [2021]
  Nyckelord :språkstörning; syntaktisk utveckling; syntax; topikalisering; ordföljd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling. Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. LÄS MER

 4. 4. Gynnsamma arbetssätt för flerspråkiga elever med språkstörning : verktyg för speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Svensson; Hanna Kamf Hoppe; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder DLD ; arbetssätt; flerspråkighet; speciallärare; språkstörning;

  Sammanfattning : Kamf Hoppe, Hanna & Svensson, Cecilia (2021). Gynnsamma arbetssätt för flerspråkiga elever med språkstörning - verktyg för speciallärare. Speciallärarprogrammet inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet (MAU), 90 hp.  . LÄS MER

 5. 5. This Is How We Work! : A qualitative study where special needs teachers and class teachers describe their work with school children aged 7-12, with developmental language disorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Pia Strömberg-Halvorsen; Kristina Wiik; [2021]
  Nyckelord :Developmental language disorder; lärmiljö; speciallärare; socialt samspel; klasslärare; anpassningar;

  Sammanfattning : This study examines how educators describe what strategies they use when working with students with language impairment. We investigated how educators describe their teaching of students with language impairment, what methods they use and which adaptations they make. LÄS MER