Sökning: "Developmental psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Developmental psychology.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniéla Erling; [2019]
  Nyckelord :shyness; shy children; learning and development;

  Sammanfattning : Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to improve the children’s learning and development. LÄS MER

 3. 3. The Role of Major Life Events and Brain Development on Personality Trait Change in Adulthood : Insights from Personality Neuroscience

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Julia Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Five-Factor Model; Five-Factor Theory; trait change; major life event; personality; neuroscience; brain development;

  Sammanfattning : The relationship between personality trait change and major life events is currently undergoing extensive investigations within the field of personality psychology. A debate has risen regarding whether or not major life events can bring about trait change, and how typical trait change patterns over the adult lifespan can be explained. LÄS MER

 4. 4. Mellan kroppar : Om ett förenande men också förpliktigande fenomen hos Maurice Merleau-Ponty & Donald Winnicott

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Carola Björk; [2019]
  Nyckelord :Merleau-Ponty; Winnicott; Phenomenology; Developmental psychology; In-between; Transitional object; Chiasm; Intersubjectivity; Subjectivity; Consciousness; Merleau-Ponty; Winnicott; fenomenologi; utvecklingspsykologi; mellanrum; övergångsobjekt; kiasm; intersubjektivitet; subjektivitet; medvetande;

  Sammanfattning : For phenomenology, subjective experience is essential, as is the relationship with the other. But despite these central themes, the relationship between bodies is not primary focus. Philosophical understanding of bodily encounter is lacking. LÄS MER

 5. 5. Att improvisera med glädje : En intervjustudie av tre jazzmusikers upplevelser av attlära sig improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Improvisation; Jazz; Lärande; Glädje; Affektteori;

  Sammanfattning : Improvisation är en form av musicerande där musik skapas i stunden utifrån uppsatta regler och ramar. Denna form av musicerande ses av flera som ett glädjefullt och intressant sätt att musicera då det tillåter spontant musikaliskt uttryck. LÄS MER