Sökning: "Diabetessår"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Diabetessår.

 1. 1. Förebyggande omvårdnadsåtgärder mot diabetessår som sjuksköterskan kan utföra hos personer med typ 2-diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida Blomgren; Anneli Woutila; [2017]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetessår; förebyggande åtgärder; omvårdnadsintervention och systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en växande folksjukdom som ökar världen över för varje år. Typ 2-diabetes leder ofta till komplikationer kopplade till sensoriska och cirkulatoriska nedsättningar och i kombination med högt blodsocker försvåras läkningsprocessen och ökar uppkomsten av diabetessår. LÄS MER

 2. 2. Datormodellen Diasock

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Ölmeby; Anna-Karin Ekman; [2016]
  Nyckelord :Sara Ölmeby; Anna-Karin Ekman; CAD; Diasock; strumpor; datormodell;

  Sammanfattning : Rapporten går igenom steg för steg processen att ta fram datormodellen Diasock. Idag så finns det många människor som lider av diabetes och många utav dessa personer drabbas även av fotproblem. Fotkomplikationer är svåra att behandla och patienter kommer ofta in för sent med sina sår som i värsta fall kan leda till amputation. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kroniska sår En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kim Tranlund; Mahabat Ismail; [2016]
  Nyckelord :Chronic wound; Coping; Experience; Healthcare provider; Suffering; Coping; Kroniska sår; Lidande; Vårdpersonal; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sår innefattas av bensår, fotsår, trycksår, diabetessår, sårskada, tumörer,reumatiska sår och vårdskador vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp, som inte har läktinom 6 veckor. Forskning visar att trots att förebyggande strategier används, utvecklas det sårsom kräver behandling. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i egenvård inom diabetesvård : Betydelsen av underliggande behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Johansson; Linnea Leyton; [2013]
  Nyckelord :diabeteskomplikationer; diabetes; undervisning; egenvård;

  Sammanfattning : Diabetes är en mycket vanlig sjukdom världen över och antalet insjuknande ökar, vilket mycket beror på samhällets modernisering och livsstilsförändringar. Underliggande behov bör lyftas fram för att tillgodogöra sig betydande kunskap. LÄS MER

 5. 5. Personer med diabetessår och deras uppfattningar och reflektioner om egenvård och prevention.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Tove Lövgren; Catrin Holm; [2012]
  Nyckelord :Diabetic ulcers; prevention; self-care; quality of life; Diabetessår; prevention; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER