Sökning: "Diagnostiska läs- och skrivprov"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Diagnostiska läs- och skrivprov.

 1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse som fenomen och dess betydelse i alla ämnen : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Danielsson; Filippa Lima; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; lärarroll; undervisning; motivation; lärande; bedömning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom intervjuer med låg- och mellanstadielärare, undersöka hur de uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers läsförståelse i alla ämnen. Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 3. 3. Validering av en föräldraskattningsenkät som screeninginstrument för läs- och skrivförmåga i årskurs 3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fernanda Parra; Malin Wass; [2016-09-20]
  Nyckelord :Screening; läs- och skrivförmåga; föräldraenkät; validering; årskurs 3; Screening; reading- and writing ability; parental-assessment; validation; grade 3;

  Sammanfattning : Validated, time- and cost-effective screening materials for reading and writing difficulties are requested. This study aimed to investigate thecorrelation between a parental questionnaire that examines children's reading and writing skills in grade 3 and pupils performances on three established literacy tests from Diagnostiska Läs- och Skrivprov and Lilla DUVAN. LÄS MER