Sökning: "Diakonalt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Diakonalt arbete.

 1. 1. "Även solen har sina fläckar" : Ensamhet hos svenska spanienpensionärer på solkusten – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Fischer; [2022]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly; Isolation; Health; Spain; Context; Diakonia; Social work; Swedish retirement; Migration; Ensamhet; Äldre; Isolering; Hälsa; Spanien; Sammanhang; Diakoni; Socialt arbete; Svenska pensionärer; Migration;

  Sammanfattning : The phenomenon of Swedish retirement choosing to emigrate abroad is increasing. Spain is a popular destination, partly for the climate, but also for the Cheaper living standards. Moving abroad in old age does not just have to mean happiness. LÄS MER

 2. 2. Tala är silver, tiga är guld : En kvalitativ studie om prästers upplevelser av den absoluta tystnadsplikten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rebecka Levin-Svenson; Johannes Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :pastoral care; clerical vow of silence; the Church of Sweden; diaconal work; ethical dilemma; moral dilemma; själavård; absolut tystnadsplikt; Svenska kyrkan; diakonalt arbete; etiskt dilemma; moraliskt dilemma;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how active clerics within the Church of Sweden experience working under the clerical vow of silence, which is mandatory for all clerical members practising individual pastoral care within the church organisation. Another purpose is to find out whether there are any occurring ethical or moral dilemmas related to the clerics’ experiences of their vow of silence. LÄS MER

 3. 3. Profet eller samverkanspart? : Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Lena Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :deacon; diaconate; diaconal; strategy; Diakoni; pastorat; storpastorat; Svenska kyrkan; diakon; strategi; diakonat; diakonal utveckling; ämbete; profetisk; välfärdsaktör; omsorg; arbetsmiljö; teologi; diakonivetenskap;

  Sammanfattning : En studie av förståelser av diakoni och diakonat i tre nya storpastorat i Svenska kyrkan genom analys av styrdokument för diakoni. Tre diakoniförståelser lever samtidigt i de tre undersökta pastoraten, diakoni som omsorg, röstbärare och välfärdsaktör. LÄS MER

 4. 4. Diakonens roll - Att arbeta med existentiell hälsa ur ett diakonalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Gustavsson; Karolina Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :The Church of Sweden; deaconess; social work; modernity; existential needs; Svenska Kyrkan; diakoni; socialt arbete; modernitet; existentiella behov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Deacons within the Church of Sweden are in modern days representants from the Christian practise but also a significant partner to face existential needs within the Swedish welfare system. The aim of this thesis was therefore to analyze how deacons within The Church of Sweden view and resonate about their role in meeting possibilities and difficulties when facing existential needs in their form of social work. LÄS MER

 5. 5. Det diakonala arbetet i en senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Klintberger; [2018]
  Nyckelord :diakonalt arbete; diakon; socialt arbete; senmodernitet; svenska kyrkan; välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det diakonala arbetets utformning och roll i dagens samhälle i förhållande till samhällsförändringar uppkomna genom modernitetens framväxt. Det har belysts att kyrkan har andra logiker än de som råder i vår senmoderna tid och därmed en annan tröghet och stabilitet än övriga samhällsinstitutioner. LÄS MER