Sökning: "Diana Åhnborg Petrushenko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Åhnborg Petrushenko.

  1. 1. Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror? : en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Högskolan i Skövde

    Författare :Diana Åhnborg Petrushenko; [2008]
    Nyckelord :Konsumtion; konsumtionsteori; CCI; ränta och konsumtion; bilköp; kapitalvara capital durable goods ; ränta; skatter; välstånd; finansiella marknader; pickering model; winer model; disponibel inkomst;

    Sammanfattning : I detta projektarbete kommer följande att behandlas;Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. LÄS MER