Sökning: "Diana Deutsch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Deutsch.

  1. 1. Kan ett synintryck upphäva en ljudillusion? : En undersökning av oktavillusionen kopplad till visuella stimuli i form av noter

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Emelie Fredell; [2006]
    Nyckelord :Oktavillusionen; Diana Deutsch; ljud; musik; noter; perception; kognition; psykoakustik;

    Sammanfattning : The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their visual senses also get stimulated in form of scores.Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the investigation. LÄS MER