Sökning: "Diana Drougge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Drougge.

  1. 1. Finns det paleoekologiska spår av en vikingatida storgårdsetablering i Finja, Norra Skåne? : – En pollenanalytisk vegetationsundersökning av Vånga mosse, från yngre järnålder till sen medeltid.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Naturvetenskap

    Författare :Diana Drougge; [2014]
    Nyckelord :Paleoekologi; pollenanalys; C14 datering; Finja; landskapsvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera vegetationsutvecklingen och dess förändringar i Finja med hjälp av pollenanalys. De frågor jag önskade få svar på var om det fanns några spår av en vikingatida storgård i Finja, samt eventuella spår av betydande djuruppfödning i området. LÄS MER