Sökning: "Diana Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Söderberg.

  1. 1. Fem pedagogers tankar kring matematikundervisningens utveckling i relation till styrdokumenten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Diana Abur; Emma Söderberg; [2009]
    Nyckelord :Administrative; Mathematics education; Mathematics teaching development; Mathematics teaching history; Matematikundervisning; Matematikundervisningens historia; Matematikundervisningens utveckling; Styrdokument;

    Sammanfattning : Syftet var att studera matematikundervisningens utveckling genom att beskriva styrdokumentens, läroplanernas och kursplanernas påverkan på undervisningen. Bakgrunden till detta examensarbete är det faktum att många elever uppfattar skolmatematiken som komplicerad och ointressant och att de inte når de uppsatta målen. LÄS MER