Sökning: "Dick Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dick Gustafsson.

  1. 1. Nyhamnen : länk mellan stad och vatten

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

    Författare :Boel Gustafsson; [2002]
    Nyckelord :stadsförnyelse; Malmö; hamnprojekt; vattenfront ;

    Sammanfattning : Malmö är en stor stad vid vatten men ändå utan kännbar vattenkontakt. Avsikten i detta examensarbete har därför blivit att undersöka vad detta beror på och hur man skulle kunna föra in vattenkontakten i staden igen. LÄS MER