Sökning: "Dick and Basu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dick and Basu.

 1. 1. Lojalitet - myt eller verklighet? : En kvantitativ studie om lojalitet på apoteksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ken Lönnström; Julia Jansson-Lindberg; Tobias Uhrus; [2013]
  Nyckelord :loyalty; the pharmacy market; pharmacy; Dick and Basu’s framework; quantitative survey; consumer loyalty; customer loyalty; cross-tab analysis; lojalitet; apoteksmarknaden; apotek; Dick och Basus modell; kvantitativ studie; konsumentlojalitet; kundlojalitet; korstabellsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lojala konsumenterna på apoteksmarknaden i Katrineholm är. Eventuella samband mellan kön och lojalitetstyp samt åldersgrupp och lojalitetstyp undersöktes även. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, där 240 svar samlades in. LÄS MER

 2. 2. Kundkort och kundlojalitet i dagligvaruhandeln - En analys av kunders utsagor om lojalitet och kundkort

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Åkesson; Alexander Malmborg; [2003]
  Nyckelord :Lojalitet; Lojalitetsprogram; Dagligvarudetaljhandel; Dagligvarubutiker; RM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ur ett kundperspektiv skapa en ökad förståelse för kortkunders butikslojalitet och syn på kundkort i dagligvarudetaljhandeln. Som utgångspunkt har vi haft en analysmodell om affektiv, kognitiv och konnativ kundlojalitet, av Dick & Basu (1994). Vi har använt oss av en explorativ undersökningsmetod. LÄS MER