Sökning: "Didactics of mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Didactics of mathematics.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter med digitala verktyg i övergången till distansundervisning i matematik under coronakrisen 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elias Lehtonen; Sanna Sandström; [2020]
  Nyckelord :Distance Education; digital tools; challenges and possibilities; syncronous- and asyncronous communication; mathematic didactics; distansundervisning; digitala verktyg; utmaningar och möjligheter; synkron- och asynkron kommunikation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin ledde till att stora delar av världens utbildningsväsen tvingades ställa om till distansundervisning. Denna studie undersöker möjligheter som digitala verktyg bidrar med för att lösa utmaningar med elevers lärande, då matematikundervisning övergår till distansundervisning. LÄS MER

 2. 2. Implementering av matematikdidaktisk forskning i grundskolan : Tydlighet, läromedel och aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Esselin; Anna Olsen; [2020]
  Nyckelord :Evidence-based; Mathematics; Didactics; Textbooks; Elementary School; Educational Practice.; Forskningsimplementering; matematik; didaktik; vetenskaplig grund; läromedel; undervisning; grundskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur F-3-lärare tänker att den matematikundervisning de bedriver är kopplad till forskning och hur lärarna tänker att matematikdidaktisk forskning kan tillgängliggöras för att implementeras i matematikundervisningen. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två respektive tre deltagare har genomförts för datainsamling, vid två grundskolor i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och matematikängslan i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Silfverberg Ahlberg; Harald Dyrting; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Elementary School; Mathematics; Mathematics anxiety;

  Sammanfattning : Mathematics anxiety is a well-known and well-researched area within mathematical didactics. Similarly, cooperative learning is a widely discussed and researched area. This study aims to bring to light the effects that cooperative learning can have on mathematics anxiety by answering the following two questions. LÄS MER

 4. 4. Elevers förståelse för decimaltal : Hur matematikdidaktisk forskning beskriver elevers förståelse för decimaltal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Filip Johansson; Joshua Schultheiss; [2020]
  Nyckelord :decimaltal; matematikundervisning; förståelse; missuppfattningar; svårigheter; konkretisering av decimaltal;

  Sammanfattning : Decimaltal är ett område inom matematik som har stor betydelse för elever i grundskolans mellanstadium. Förståelse för decimaltal bygger grund för vidare kunskaper inom andra matematiska områden såsom tal i procent- och bråkform. LÄS MER

 5. 5. Att sätta matematikuppgifter i ett sammanhang : En matematikdidaktisk studie ämnad att undersöka olika typer av kontextualisering av matematikuppgifter i matematik 1 i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Kontextualisering; Kontext; Lärare; Matematikuppgifter; Matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter som förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt vilka typer av kontext som föredras/inte föredras av lärare i matematik 1 och varför. Till detta ändamål genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre behöriga lärare i matematik 1. LÄS MER