Sökning: "Didaktik lärare samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Didaktik lärare samhällskunskap.

 1. 1. De politiskt (o)bundna lärarna : En intervjustudie om hur lärare förhåller sig till de personliga åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :August Johansson; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella ämnen; samhällskunskap; undervisning om politik och politiska frågor; starkt neutral; svagt neutral; starkt objektiv och svagt objektiv;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har syftet varit att undersöka hur fem gymnasielärare i samhälls­kunskap förhåller sig till de egna åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor. Huruvida lärare bör vara transparenta eller förtegna med sina personliga politiska åsikter i under­visning förefaller vara en fråga i vilken meningarna går isär. LÄS MER

 2. 2. Film som samhällsdidaktiskt redskap - -Hur ser lärare i samhällskunskap på att använda film i undervisningen på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Movies; Film; Social science; Civics; Didactics; Film; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis paper has been to examine how professional teachers in social science for secondary school talks about the use of movies for educational purposes. Four experienced teachers have been interviewed, and their answers created a result which were analyzed in accordance to the theory of this paper, which is the basic questions of didactics, why? what? and how. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapens påverkan av globaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Melin; [2020]
  Nyckelord :didaktik; globalisering; samhällskunskap; politik; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapens relevans och meningsfullhet med inriktning mot åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Schäder; [2020]
  Nyckelord :deliberativ undervisning; meningsfullhet; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka relevant forskning inom samhällsämnets innehåll, didaktik och metoder för att svara på frågan vad forskning säger om hur undervisning i samhällskunskapsämnet kan vara meningsfull och relevant för eleverna. Med hjälp av databaserna MUEP, SwePub samt sökningar på Skolforskningsinstitutet, skolporten. LÄS MER

 5. 5. "För att lära oss om samhället, typ..." : en studie om skillnaderna i hur elever och deras lärare uppfattar samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristian Elmeskog; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; syfte; didaktik; Englund; följemening; meningserbjudande; ämneskonception;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen bygger på en enkätstudie som frågat samhällskunskapslärare om deras uppfattningar av ämnet, samma frågor ställdes till lärarnas elever och resultaten jämfördes. ... LÄS MER