Sökning: "Didaktisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Didaktisk analys.

 1. 1. ”Som en lärare… fast i boken” En kvalitativ studie om introduktionsrutor i grundläggande matematikböcker för årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nordin Skoglund; Terese Fahlgren Wallskog; [2020-01-15]
  Nyckelord :Introduktionsrutor; Missuppfattningar; Bråkräkning; Matematik; Läroböcker; Kvalitativ textanalys; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur grundläggande läroböcker i matematik för högstadiet kan undvika att eleven får missuppfattningar eller till och med kan korrigera sina eventuella tidigare missuppfattningar inom bråkräkning. Syftet var också att få en uppfattning om hur eleverna använder introduktionsrutorna och vad eleverna lär sig av innehållet. LÄS MER

 2. 2. Elevperspektiv på matematikundervisning - elever på spetsmatematikutbildning berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :matematik; elevperspektiv; tematisk analys; inkludering; begåvade elever;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att förstå elevers perspektiv på den matematikundervisning de deltagit i under grundskoleåren. De elever som intervjuats går en spetsmatematikutbildning för årskurs 7-9 på en kommunal grundskola. Eleverna får dela med sig av sina berättelser i en semi-strukturerad intervju i mindre grupper. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares och specialpedagogers språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning : "Så man gör så att säga sin egen metod av godbitar"

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ingrid Iversen; Emma Ström; [2020]
  Nyckelord :Special educator; SENCo; special education; literacy instruction; didactics; frame factors; prior knowledge; Speciallärare; specialpedagog; specialpedagogik; språk-; skriv- och läsutvecklande undervisning; didaktik; ramfaktorer; specialundervisning; förtrogenhetskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en undersökning om hur några speciallärare och specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning bidra med kunskap om hur denna undervisning kan gestaltas. Undersökningen gjordes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med sju speciallärare/specialpedagoger som respondenter. LÄS MER

 4. 4. Individualisering i matematikundervisning mellan Sisyfosarbete och framgång : En enkätstudie om lärares uppfattningar av individualisering i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sadik Fetiu; Bachar Rajeh; [2020]
  Nyckelord :Anpassning; individualisering; differentiering; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att via en enkät undersöka hur matematiklärare i den svenska grundskolan ser på begreppet individualisering och hur de individualiserar i klassrummet med avseende på elevernas förkunskaper. Enkäten är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ undersökning. LÄS MER

 5. 5. Särbegåvade elevers matematikundervisning : En metaanalys av digitala verktygs funktionalitet för att möta särbegåvade elevers behov i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Conny Jonsson; Nils Thaung; [2020]
  Nyckelord :matematik; särbegåvad; behov; digitala verktyg; funktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie inriktar sig på hur särbegåvade elevers behov kan uppfyllas i matematikundervisning med hjälp av digitala verktyg. Fokus kommer att ligga på om det finns vetenskapligt stöd för användandet av olika digitala verktyg vid undervisningen av särbegåvade elever i grundskolan. LÄS MER