Sökning: "Didaktisk modell"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Didaktisk modell.

 1. 1. ”Kanske mår tjuvarna inte bra” : Ett skönlitterärt verks didaktiska potential för arbete med skolans värdegrund i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Edström; [2021]
  Nyckelord :Fundamental values of the Swedish school; didactic potential; values education; literature talk; Stora Boken om Sandvargen; the subject of Swedish; Skolans värdegrund; didaktisk potential; värdegrundsarbete; boksamtal; Stora Boken om Sandvargen; skolämnet svenska;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den didaktiska potentialen för värdegrundsarbete i Stora Boken om Sandvargen (2006) skriven av Åsa Lind. Syftet är även att, med elever i årskurs 1, undersöka hur förståelse för skolans värdegrund kan skapas med hjälp av boksamtal kring Stora Boken om Sandvargen. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ta litteraturen på allvar! : En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Critical literacy; value-based work; domination; diversity; access; design; stereotypes; ethnicity; multiculturalism; didactic potential; Kritisk litteracitet; värdegrund; makt; mångfald; tillgång; design; stereotyper; etnicitet; mångkultur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska normen framställs. LÄS MER

 4. 4. En hypotetisk modell av ett motiverande ekonomilärarledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catharina Norén; [2020]
  Nyckelord :Motivation; hypothetical model; Economy teacher leadership; Teacher leadership; Qulitative study; hypotetisk modell; Ekonomilärarledarskap; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en modell av ett ekonomilärarledarskap utvecklats utifrån ett hypotetiskt resonemang som bygger på tidigare forskning om ekonomiundervisning på gymnasienivå samt tidigare forskning om motiverande lärarledarskap. Modellens ekonomilärarledarskap består av två delar: 1. LÄS MER

 5. 5. Att våga tala - En studie om lärares förhållning till språkligt självförtroende i engelskundervisningen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linda Eriksson; Sanna Kullberg; [2020]
  Nyckelord :språklig ångest; språkundervisning; målspråk; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur engelsklärare i årskurs 4 beskriver sin praktik och syn på språkundervisning med fokus på elevers språkliga självförtroende vid muntlig produktion på engelska. Utifrån relevant forskning och litteratur utformas en didaktisk modell som utgör teoretisk utgångspunkt i studien. LÄS MER