Sökning: "Didaktisk relation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Didaktisk relation.

 1. 1. ”Men man måste ändå på något sätt kompromissa, det är lite det som är demokrati”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Erica Lindstedt; Benjamin Norburg; [2021]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberativ undervisning; Demokratiuppdraget; Högstadiet; Klassrumsklimat; Kontroversiella ämnen; SAC; Samhällsfrågor; Samhällskunskap; Structured academic controversy;

  Sammanfattning : Structured Academic Controversy (SAC) är en internationellt beprövad metod för att bedriva deliberativa samtal om samhällsfrågor i skolan. SAC har dock inte beforskats i svensk kontext tidigare. Examensarbetet syftar till att få kunskap om högstadielärares erfarenheter av den deliberativa diskussionsmodellen SAC i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Att främja begreppslig förståelse inom matematik med hjälp av Mentimeter : Hur en Mentimeter-modul kan designas utifrån didaktiska principer och möjliggöra ett formativt arbetssätt inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Hallin; Andreas Tuomiluoma; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; Mathematical concepts; Conceptual understanding; Mentimeter; Design-based research; Formativt arbetssätt; Matematiska begrepp; Begreppslig förståelse; Mentimeter; Designbaserad forskning;

  Sammanfattning : Undervisning och lärande är grundbultar i ett modernt demokratiskt samhälle. Dessa aktiviteter sker i stor utsträckning av lärare vilka bär ansvaret för att utbilda framtidens generationer. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Agnes Serrander; Isabelle Larsson; [2021]
  Nyckelord :arts education; digitalization; digital tools; digital technology; didactic design; implementation of technology; technological progress in arts education; bildundervisning; digitalisering; digitala tekniker; digitala verktyg; didaktisk design; digital implementering;

  Sammanfattning : This study aims to explore how today's digitalization looks in art specific educational research, bylooking at how teaching and teachers act towards digital techniques and tools to developstudents’ knowledge and abilities in arts education. The overview is constructed by a systematicsearch on two different databases. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram i gymnasieskolan - en tematisk dokumentanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Hedblom; [2020-05-28]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; gymnasieskola; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskaper om innehållet i åtgärdsprogramskrivna för elever i gymnasieskolan. Mer precist har texter i 15 åtgärdsprogram analyseratsför att undersöka om och i såfall hur, innehållet förändrats under tidsperioden 2012-2019.Forskningsfrågorna har varit:1. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER