Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Värdegrundsarbete med inriktning mot skolans tidigare år –En komparation av Pippi Långstrump och Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Landberg; Linnea Wilén; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; barns rättigheter; dagens samhälle; Pippi Långstrump; tio kompisböcker; barnkonventionen; critical literacy;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Linda Palms material Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (2014) och Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945). Detta material undersöks genom en kvalitativ analys med en komparativ metod. Syftet med denna uppsats är att komparera ett skönlitterärt verk med en tillrättalagd litteratur. LÄS MER

 2. 2. Barns uppfattningar om faropiktogram -symboler med didaktiska konsekvenser : En studie i förskolan där femåringars tankar är utgångspunkten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zabina Kärrfält; [2021]
  Nyckelord :Chemicals; children´s perception; hazard pictograms; objects of learning; preschool; variation theory.; Barns uppfattning; faropiktogram; förskola; kemikalier; lärandeobjekt; variationsteori.;

  Sammanfattning : In today´s Swedish preschools, there are numbers of products in daily use that carry hazard warnings. Some of these products are more accessible than others to pupils. From a safety standpoint, it is important that children understand these hazard pictograms and what they stand for. LÄS MER

 3. 3. "Både och, varken eller" : En analys av två förhållningssätt till sekularism för att kritisera skolans sekulära diskurs och vad detta kan ha för didaktiska konsekvenser för religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Hanna Gustafsson Svahn; [2021]
  Nyckelord :religionskritik; sekularism; sekulär; livsåskådning; Taylor; af Burén; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna uppsats kritiserar den sekulära diskursen som är dominerande i den svenska religionsundervisningen genom att diskutera olika förhållningssätt till sekularism. Studiens huvudfokus ligger på att diskutera begreppet religionskritik och hur man kan föra ett kritiskt samtal om den sekulära diskursen genom två förhållningssätt till sekularism. LÄS MER

 4. 4. Är det lätt att välja rätt? : En kvalitativ textanalys av två multimodala läroböcker i de naturorienterade ämnena för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Lågstadiet; Läroböcker; Textanalys; Multimodalitet; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra och analysera två multimodala läroböcker, i de naturorienterande ämnena, för årskurs 1–3. Studien har utförts utifrån frågeställningarna: Hur förmedlas naturvetenskapligt innehåll genom de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Samspelar de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Vilka eventuella didaktiska konsekvenser får valet att använda de undersökta läroböckerna i undervisningen?  Metoden som användes var kvalitativ textanalys utifrån språkliga dimensioner och Danielssons och Selanders modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. LÄS MER

 5. 5. "När man väl kommit in i boken, då är det dags att sluta" : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 6 besrkiver att lärares förhållningssätt till skönlitteratur i undervisningen påverkar deras motivation och läsintresse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Tingsén; [2021]
  Nyckelord :fiction; grade 6; working methods; motivation; litterature teaching; skönlitteratur; årskurs 6; arbetssätt; motivation; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Resultaten från PISA undersökningen 2018, i relation till undersökningen som utfördes 2015, visar att elevernas attityd till läsning blivit allt mer negativ och att läsandet har minskat, särskilt bland elever i Sverige. Trots fortbildningar vad gäller att utveckla lärares didaktiska förhållningssätt för att skapa goda förutsättningar för elever att utvecklas till goda läsare, är det någonting som går fel i barnens möte med litteraturen i skolan. LÄS MER