Sökning: "Didaktiska metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden Didaktiska metoder.

 1. 1. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogikens roll i svenska klassrum : En intervjustudie om lärares och fritidspedagogers inställning till dramapedagogik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Monika Lengyel; Ellinor Fast; [2022]
  Nyckelord :Drama pedagogy; drama; aesthetic learning processes; teaching; pleasurable learning; dramapedagogik; drama; estetiska lärprocesser; lustfyllt lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Estetiska uttrycksformer, däribland drama, ska enligt läroplanen ha en plats i skolans verksamhet. Samtidigt läggs mer fokus på de mätbara kunskaperna vilket resulterar i att de estetiska ämnena bortprioriteras. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hur idrottslärare förankrar och didaktiskt anpassar bollspel i undervisningen : En kvalitativ studie kring hur lärare i idrott och hälsa årskurs 7-9 didaktiska anpassar bollspel för skapandet av lika förutsättningar i undervisningen samt hur bollspel förankras till aktuella styrdokument.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Noah Näslund; Victor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Bollspel; läroplansteori; didaktik; lärare; idrott och hälsa; styrdokument;

  Sammanfattning : I undervisningen i idrott och hälsa läggs mycket fokus på kunskapsområdet rörelse. Ofta blir det fokus på tävling och användning av bollspel, trots att bollspel inte uttryckligen står med i läroplanen. Detta är en potentiell påverkansfaktor till att elever missgynnas och riskerar att inte delta i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Det gäller att tänka om : En studie om vård- och omsorgslärares upplevelse av distansundervisning under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Svensson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; didaktik; distansundervisning; pedagogik; relationer; vård- och omsorgsutbildning; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Under tiden för covid-19-pandemin infördes olika typer av restriktioner. Vissa av dessa kom att påverka skolorna som var tvungna att frångå reguljär undervisning och i stället bedriva undervisning på distans. LÄS MER