Sökning: "Differentierat beviskrav"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Differentierat beviskrav.

 1. 1. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 2. 2. Förtroendebevisning i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Korths-Aspegren; [2017]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Jurisprudence; Criminal law; Muntlig stödbevisning; Förtroendebevisning; Rättssäkerhet; Beviskrav; Differentierade beviskrav; Våldtäkt; Olaga hot; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande arbete utreds dels, i arbetets första del, huruvida förtroendebevisning i praktiken får olika effekt i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot, dels, i arbetets andra del, huruvida det resultat som arbetets första del utmynnat i kan förklaras eller rättfärdigas genom att argumentera för att förtroendebevisning har olika beviskraft i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot eller att det föreligger differentierade beviskrav brotten emellan. För att avgöra huruvida förtroendebevisning får samma effekt i mål om våldtäkt som i mål om olaga hot företas i arbetets första del en rättsfallsstudie. LÄS MER

 3. 3. In dubio pro reo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Dreher; [2005]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det latinska uttryckssättet in dubio pro reo brukar ofta ges innebörden ''vid tvivel, till förmån för den tilltalade'', men anses också ge uttryck för att det är åklagaren som bär bevisbördan i brottmål. In dubio pro reo är en allmänt vedertagen rättsprincip som gäller utan uttryckligt lagstöd. LÄS MER

 4. 4. Beviskravet i brottmål, särskilt om sexköpslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar beviskravet i brottmål, dels från en allmän synvinkel, dels från en mer speciell vinkel med den s.k. sexköpslagen som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Att bevisa uppsåtets nedre gräns - varför det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet vore ett bättre sätt att dra gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Mellnert; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tyngdpunkten i uppsatsen behandlar utformningen av uppsåtets nedre gräns i svensk brottmålsprocess. Jag arbetar huvudsakligen med effektbrott, vilka kännetecknas av att gärningsmannen med sitt handlande måste ha åstadkommit ett visst yttre resultat t.ex. mord eller misshandel. LÄS MER