Sökning: "DigCompEdu"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet DigCompEdu.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? För att besvara syftet har en kombination av metoder som design based research och participatory design använts. Den teoretiska referensramen innefattar flera ramverk för att mäta och förstå digital kompetens på både individ och organisationsnivå, bland annat The e-capacity model och EU:s ramverk DigCompEdu likväl som ett försök att beskriva vad professionell digital kompetens innebär. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolans digitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hur ser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i en kvalitativ matematikundervisning : Utveckling av lärares digitala kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cajsa Jensen; Filippa Damberg Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematikundervisning; lärare; TPACK; DigCompEdu;

  Sammanfattning : Informationsflödet i vårt samhälle blir allt mer digitalt och utvecklas snabbt. Även teknik utvecklas och yrken som finns idag fanns inte för tio år sedan. Även skolans och lärares roll har därför påverkats av digitaliseringen och elevers digitala kompetens ska grundläggas i skolan. LÄS MER