Sökning: "Digital bevisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Digital bevisning.

 1. 1. Digital bevisning : En definition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emma Jacobsson; Ebba Andersson Wistad; [2021]
  Nyckelord :Digital evidence; IT-forensic; Anti-computer forensics; Digital bevisning; Digitala bevis; Anti-forensik; IT-forensik;

  Sammanfattning : The digitalization of society has contributed to a more convenient lifestyle for the Swedishpopulation. Our everyday life includes digital technology that saves information about us and our actions from digital devices. Collected digital information can be admissible as evidence in a legal process. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrättsligt skadestånd : Med fokus på beräkning av skadestånd vid upphovsrättsligt intrång genom tillgängliggörande av filmverk på internet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Lövrén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det framgår redan av Regeringsformens (1974:152) (RF) 2 kap. 16 § att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. LÄS MER

 3. 3. 3D-bevisning - En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :LIV Dansdotter Nyström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; laserskanning; laserscanning; 3D; 3D-bevisning; 3D-modell; 3D-rekonstruktion; 3D evidence; 3D modell; bevis; bevisning; kriminalteknik; forensic science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling öppnas nya dörrar för att utreda och bevisa brott. En ny sorts bevisning, i vart fall i svenska domstolar, är digital 3D-bevisning. LÄS MER

 4. 4. Utökade möjligheter att säkra digital bevisning - Hur väl upprätthålls integritetsskyddet för enskilda i strävan efter en effektivare brottsbekämpning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; digitala bevis; kopiering; undersökning på distans; EU; NJA 2015 s.631; integritet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inhämtning av digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet - Avvägningen mellan effektivitet och personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; sexualbrott mot barn; sexuella övergrepp mot barn; internet; grooming; digital bevisning; våldtäkt; personlig integritet; effektivitet; brottsbekämpning; elektronisk kommunikation; LEK; straffprocesuella tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökande internetanvändningen och teknikutvecklingen har lett till en förflyttning av traditionella brott till den digitala miljön. Internet möjliggör kommunikation i en annan utsträckning än tidigare och större möjligheter för sexualförbrytare att kontakta barn i syfte att utsätta dessa för sexuella övergrepp. LÄS MER