Sökning: "Digital games"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden Digital games.

 1. 1. Inkludering i virtuella miljöer : Med fokus på spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Annala; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Hypermasculinity; Videogames; Gaming; Sexism; Exclusion; Spatial design; Information design; Computer games; Digital environment; Inkludering; Hypermaskulinitet; Videogames; Gaming; Sexism; Exkludering; Rumslig gestaltning; Informations design; Dataspel; Digital miljö;

  Sammanfattning : This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. LÄS MER

 2. 2. Digital games in grades 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Timothy Fryk; [2022]
  Nyckelord :Digital games; digital game-based teaching; English language teaching; middle school; compulsory school; attitudes;

  Sammanfattning : Digital games are a common interest today and research has shown that digital games affect English vocabulary building in a positive way. This study aims to examine the attitudes of teachers in grade four to six towards the use of digital games for vocabulary building in the classroom and how they are used to do that. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel som hjälpmedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Andersson; Freiding Freiding; [2022]
  Nyckelord :game-based learning; games; digital games; mathematics education; mathematics; digitala spel; digitalisering; digital; matematik;

  Sammanfattning : The aim of this empirical study is to examine if, and which digital games active teachers experience develop pupils' knowledge in mathematics and how the pupils' development can be visible to the teachers. This has been broken down to two sub-questions. LÄS MER

 4. 4. Ett kritiskt förhållningssätt till IKT och digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring IKT, digitala verktyg och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frohm Lisabeth; Albertsson Julia; [2022]
  Nyckelord :Activity triangle; digital tools; ICT; source criticism; preschool teacher.; Aktivitetstriangel; digitala verktyg; IKT; källkritik; förskollärare.;

  Sammanfattning : In today's society, the use of digital tools and social media is increasing. Therefore, we want to study how preschool teachers express their use of digital tools, and how they describe a source-critical approach in relation to children's usage of information communication technology (ICT). LÄS MER

 5. 5. MousePunk - Care & Justice

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Hugo Drakemyr; Gustaf Wiktorén; [2022]
  Nyckelord :Role Playing Game; CRPG; Ethics of Morality; Behavior; Justice and Care; Play; Genus; Rollspel; CRPG; Moraletik; Beteende; Justice och Care; Lek; Genus;

  Sammanfattning : MousePunk är en undersökning som strävar efter att inkludera de två observerbara lek- och spelstilarna i digitala spel, som tydligt skiljer olika personer åt och projektet visar att spelstilarna är beteendemönster som finns omnämnt i moraletiken. Redan hos barn är dessa beteende observerbara i deras sätt att leka. LÄS MER