Sökning: "Digital glosinlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Digital glosinlärning.

  1. 1. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
    Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER