Sökning: "Digital literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Digital literacy.

 1. 1. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Främja elevers läskunnighet genom analog läsning och ökade förväntningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edona Sejdijaj; [2023]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitala läromedel; fysiska läromedel; förväntningar; läsförståelse; screening; språkinriktad undervisning;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte var att undersöka om ökade förväntningar via språkinriktad undervisning, samt genom att läsa analoga texter i stället för digitala texter skulle främja elevers läsförståelse. Skolan var i behov av att öka läskunnigheten och även komma underfund med vad som kan främja läsförståelsen på skolan, men även vad som kan ha hämmat läsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Let ́s make it appen - med Skrivguiden : Är appen bättre än lappen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sanja Mataruga; My Wollmer; [2023]
  Nyckelord :App; digitala verktyg; fysiska artefakter; literacy; scaffolding; Skrivguiden;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan framgår det att det är förskollärarens ansvar att se till att barn får använda digitala verktyg på sätt som stimulerar barns utveckling och lärande. Trots det fortgår debatter om fysiska artefakter i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Litteracitet i förskolan : En undersökning om förskollärarens resonemang och arbetssätt om litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Andersson; Oscar Wahlberg; [2023]
  Nyckelord :Children s learning and development; preschool teacher; literacy; sociocultural theory.; Barns lärande och utveckling; förskollärare; litteracitet; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas resonemang om litteracitet samt utforska hur de använder sig av litteracitet i sin undervisning för att främja barns utveckling och lärande. Den teoretiska ramen för studien är det sociokulturella perspektivet där fokus ligger kring begreppen kulturella redskap, språk som redskap och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ observations- och intervjustudie gällande de digitala verktygens användning i den ordinarie undervisningen för elever i årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellenor Sundberg; Ida Strandell; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; digitala verktyg; kompetensutveckling; läs- och skrivundervisning; ett designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg används i läs-och skrivundervisningen och vilka faktorer som avger omfattningen av användandet i årskurs två på tre olika skolor i samma kommun samt om och hur kompetensutveckling erbjuds till lärare i förskoleklass till årskurs tre. För att samla data till studien har vi genomfört tre stycken intervjuer och observationer. LÄS MER