Sökning: "Digital marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade orden Digital marketing.

 1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Brand Perception Regarding Sustainability through Digital Marketing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amber Javed; [2022]
  Nyckelord :digital marketing; social media; sustainability; climate change; online media; marketing campaign; fashion brands; brand management; consumer behaviour; brand loyalty; brand image; carbon footprints;

  Sammanfattning : This study evaluates the effect of sustainable business practices on brand perception. Digital marketing is a vital tool for any business, and sustainability is a significant element in brand management and marketing. LÄS MER

 3. 3. Luxury Fashion Brands are Racing to Become Pioneers in The Use of Influencer Marketing: An Exploratory Study on How This Can Be Achieved and The Impacts on Brand Perceptions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mariam Elsayed; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Luxury Fashion; Luxury Value; Brand Identity; Brand Image;

  Sammanfattning : As the digital evolution continues to take on the world industry by industry, luxury fashion brands are left with no choice but to adapt to the new means of media consumption. Numerous luxury fashion brands are implementing influencer marketing strategies to communicate their brand's message in novel ways. LÄS MER

 4. 4. Building Brand Trust in E-Government among Socially Vulnerable Groups: A CaseStudy on The Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nejla Salkovic; Ebba Freidenvall; [2022]
  Nyckelord :Brand Trust; Affective Trust; Cognitive Trust; E-Government; E-services; Information Quality; System Quality; Service Quality; Digitalization;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how public agencies can increase theirbrand trust by adapting technologies and digital strategies which target inclusiveness forsocially vulnerable groups. To obtain the research purpose, the study explores how the SwedishTax Agency work to adapt its digital tools and the ways in which these digital tools contributeto gaining brand trust. LÄS MER

 5. 5. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER