Sökning: "Digital marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 986 uppsatser innehållade orden Digital marketing.

 1. 1. Utilization of digital technologies in internationalization processes. A case study of high-tech SMEs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Funck; Marcus Schöneman; [2024-02-13]
  Nyckelord :Digitalization; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of digitalization in the internationalization process of Swedish Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In today's global economy, digitalization has become increasingly important for firms to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Real vs Reel: Drivers of Consumer Engagement in Online Brand Communities. A Netnographic Study on Red Bull’s Facebook Brand Page

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Lind; Malin Morup; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer engagement; online brand communities; social media; netnography; authenticity; disengagement; relationship marketing;

  Sammanfattning : Online brand communities contribute to companies by being a digital extension of the brand, enabling a diversified complementary market, and constituting a driving marketing force through consumer engagement. However, with great opportunities comes also great responsibilities, and its challenges. LÄS MER

 3. 3. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. AI: A helping hand for digital marketing agencies? : AI: En hjälpande hand för digitala marknadsföringsbyråer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hampus Ekman; Erik Strand; [2024]
  Nyckelord :GPT-3; Digital marketing; Artificial intelligence; Efficiency; Streamlining; Processes; Content generation.;

  Sammanfattning : This study evaluates whether generative AI tools built on the language model GPT-3 can streamline the processes of digital marketing agencies. The method used for gathering qualitative data was two sets of semi-structured individual interviews with different digital marketing agencies. LÄS MER