Sökning: "Digital nyhetstjänst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Digital nyhetstjänst.

  1. 1. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
    Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

    Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER