Sökning: "Digitalt skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Digitalt skrivande.

 1. 1. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER

 2. 2. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Pojkars skrivutveckling : En flermetodsstudie om skrivverktygets betydelse för skrivutvecklingen i årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Rovelli; [2020]
  Nyckelord :boys; writing development; handwriting; digital writing tools; iWTR; pojkar; skrivutveckling; analogt skrivande; digitala skrivverktyg; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pojkars skrivutveckling mellan årskurserna ett och tre genom att undersöka vad som utmärker texterna och vilken utveckling som sker då de skrivs analogt respektive digitalt. Studien har gjorts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa elevtextanalyser. Tjugo elevtexter har analyserats. LÄS MER

 4. 4. Lärande genom interaktiva praktiker i en virtuell verklighet : Livet som en virtuell karaktär - lärande och meningsskapande

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Charlotte Kvarnström; [2020]
  Nyckelord :Virtual rooms; Design for learning; Learning by doing; FiveM; roleplay; leakage; Virtuella rum; Design för lärande; Learning by doing; FiveM; rollspel; läckage;

  Sammanfattning : Världen omkring oss förändras snabbt varje dag på grund av olika saker som sker runt om oss. I skrivande stund härjar Coronaviruset i en utbredd pandemi, och vi har alla på vårt eget sätt fått lov att anpassa oss för att leva ett liv med större social distans, vilket för många innebär studier och arbete via digitala plattformar från hemmet, snarare än arbete i skolsalar och kontor. LÄS MER

 5. 5. Skriva för hand eller med surfplatta? : En jämförande studie av berättande elevtexter skrivna digitalt och analogt i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tove Andersson; Ellen Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt skrivande; digitalt skrivverktyg; analogt skrivande; analogt skrivverktyg; surfplatta; handskrift; berättande text; narrativ text; skrivinlärning; motivation; stavning; skriva för hand; skriva på dator; tangentbord; papper och penna.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med insikter om och hur digitala verktyg kan stödja elevernas skrivande av berättande texter samt om och hur digitala verktyg påverkar elevernas motivation. Det är totalt 53 elever från årskurs 3 som deltar i studien varav varje elev har skrivit två berättande texter vardera, en med digitalt verktyg och en med papper och penna. LÄS MER