Sökning: "Digitalt utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Digitalt utanförskap.

 1. 1. Digital delaktighet : En intervjustudie med folk- och skolbibliotekarier kring arbetet med att minska det digitala utanförskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Lagström; Ingela Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Digital delaktighet; Demokrati; Folk- och skolbibliotekarier; Aktivt medborgarskap; Digitalt utanförskap; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis Digital Inclusion – An Interview Study with Public and School Librarians on Work to Reduce the Digital Divide is to examine how the democratic task takes shape in public and school librarians’ work to strengthen citizens’ digital inclusion. The research questions are: How do public and school librarians work to support citizens’ digital inclusion? What challenges do public and school librarians experience in this work? How do public and school librarians describe the digital divide? Three themes are in focus: An Active Citizenship, Working for Digital Inclusion and The Digital Divide. LÄS MER

 2. 2. “Jag stänger av TV:n om det kommer om corona och gör något roligare på iPaden i stället” : En kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre under coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Olsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :communication; digital exclusion; social exclusion; isolation; elderly; corona pandemic; kommunikation; digitalt utanförskap; socialt utanförskap; internetanvändning; isolering; äldre; coronapandemin;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre och om det har förändrats i och med isoleringen som blev en följd av coronapandemin. Tidigare forskning visar att den äldre generationen i Sverige är de som använder internet minst och att de ofta behöver hjälp från familj eller vänner för att kunna utföra nya uppgifter på internet. LÄS MER

 3. 3. “Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Manuella Hochfellner; Magdalena Zezovski Lind; [2021]
  Nyckelord :digital exclusion; digital divide; digital exclusion social work; non-profit organization; municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap; digitalisering; utsatta grupper; ideella organisationer; kommunala verksamheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Vi får ett digitalt utanförskap som vi på något vis måste hantera" : En kvalitativ undersökning om hur digitala stödverktyg kan bidra till att minska det digitala utanförskapet bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ida Gärdqvist; Pernilla Olsson; [2021]
  Nyckelord :Older adults; digital exclusion; digital technology; digital support tool; Äldre; digitalt utanförskap; digital teknik; digitalt stödverktyg;

  Sammanfattning : Many older people find it difficult to start using new technology and difficult to get the help when they need it. Society is becoming increasingly digital, therefore there's a risk ending up digitally excluded. LÄS MER

 5. 5. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER