Sökning: "Dilan Durmaz Utanc"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dilan Durmaz Utanc.

  1. 1. Borering av stål för förbättrad härdning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Författare :Dilan Durmaz Utanc; [2012]
    Nyckelord :Borering; härdning; rostfri ståltråd; spektrofotometer; Thermo–Calc; restprodukter; elektrolytisk upplösning;

    Sammanfattning : Bor tillförs stålet för att förbättra härdbarheten. Vid borering av rostfri ståltråd (0,5mm) har borsyra och bortribromid använts. Dessa borhaltiga ämnen har använts vid olika tillstånd, dvs. borsyra har tillförts i fast form och bortribromid som vätska, vilken förångats med hetvattenbad. LÄS MER