Sökning: "Dilan Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dilan Hassan.

  1. 1. God man är som en spindel i nätet : En kvalitativ studie om gode mäns roll och deras relation till ensamkommande barn, ur gode mäns perspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Albana Vitija; Dilan Hassan; [2014]
    Nyckelord :Guardian ad litem; unaccompanied children; role; relationship; assignment; God man; ensamkommande barn; roll; relation; uppdrag.;

    Sammanfattning : This study is about a guardian ad litem mission, role and relation to unaccompanied children. On the basis of qualitative interviews the study aims to understand the trustees’ role and relation to unaccompanied children. We chose to interview nine trustees to achieve a better insight of the trustees roll. LÄS MER