Sökning: "Dina Benjaro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dina Benjaro.

  1. 1. Lek i läs- och skrivundervisningen i årskurs 1–3 : En studie om lärares attityder och föreställningar om leken i läs- och skrivundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Linnea Granfeldt; Dina Benjaro; [2021]
    Nyckelord :lek; läs- och skrivundervisning; lustfylld undervisning; meningsfull undervisning; kontinuitet; diskontinuitet;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka lärares attityder och föreställningar till leken som metod i läs- och skrivundervisningen i årskurs 1–3 samt huruvida lärare använder sig av leken i läs- och skrivundervisningen. Läroplanen (Lgr11) menar att undervisningen ska stimulera till aktivt lärande genom lek. LÄS MER