Sökning: "Directive on Bathing Water Quality"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Directive on Bathing Water Quality.

 1. 1. Algblomning vid badplatser : kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Hanna Sjulgård; [2018]
  Nyckelord :algblomning; cyanobakterier; ekologisk status; Mälaren; badplatser;

  Sammanfattning : EU:s vattendirektiv 2000/60/EC har som mål att skydda och förbättra vattenkvalitén inom Europa. För att ta reda på vad som behöver åtgärdas i ett vatten görs flera statusbedömningar, en av dessa bedömningar är ekologisk status. EU har även ett badvattendirektiv 2006/7/EG som kompletterar vattendirektivet. LÄS MER

 2. 2. Bräddvattenstudie i Håbo kommun : Patogenspridning från lokalt reningsverk i recipient

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Tobias Johansson; [2015]
  Nyckelord :Overflow; waterborne outbreaks; wastewater; simulations; microbial contamination; Delft3D; MIKE–Urban.; Bräddvattenspridning; mikrobiell förorening; spridningssimulering; Delft3D; MIKE-Urban; SMHI; spillvattenledningsnät.;

  Sammanfattning : Klimatscenarier framtagna av SMHI visar bland annat på att nederbördsmängden kommer att öka i stora delar av Sverige. En ökad nederbördsmängd leder till att flöden i vattendrag och spillvattenledningar ökar, som i sin tur kan leda till att oönskade ämnen förorenar viktiga naturresurser så som dricksvattentäkter. LÄS MER

 3. 3. Sverige och implementering av EU-direktiv : En fallstudie av badvattendirektivet och arbetstidsdirektivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stina Friberg; Monica Koel Östbye; [2006]
  Nyckelord :Sweden; implementation; non-compliance; Directive on Bathing Water Quality; the Working Time Directive;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to explain and compare non-compliance of two EU-directives, “the quality of bathing water” and “the working time directive”. This study answers the questions: Why didn’t Sweden implement the directive on bathing water quality and the working time directive correctly? Are the reasons for non-compliance the same or different in the two cases? The paper is designed as a case study and with an explanatory attempt we explain why the two directives weren’t implemented correctly in Sweden. LÄS MER