Sökning: "Disa Yttermyr Sütt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Disa Yttermyr Sütt.

  1. 1. ”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you” : En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Disa Yttermyr Sütt; Erika Sundman; [2014]
    Nyckelord :Game of Thrones; sexualitet; sex; genus; makt; implicita; explicita; narratologi manligt; kvinnligt;

    Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. LÄS MER