Sökning: "Disaster Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Disaster Risk Management.

 1. 1. Global satellite data as proxies for urbanization in flood prone areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Florian van Schaik; [2018]
  Nyckelord :flood exposure; global satellite data; urbanization; remote sensing; sustainable development;

  Sammanfattning : Delta regions are typically characterized by their high population density, low elevation, and risk of flooding. Long term planning and preparation is needed to mitigate the adverse effects of floods. LÄS MER

 2. 2. Resilience of urban systems in the face of natural hazards : To what extent do humanitarian organisations contribute to flood preparedness in Jakarta?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sarah Stingl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, the humanitarian sector is faced with the interplay of several challenges: The world is increasingly becoming urbanized and cities are rapidly expanding into megacities and metacities. At the same time it is confronted with a heightened disaster risk that affects the urban realm in particular. LÄS MER

 3. 3. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 4. 4. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Integrating climate forecast in humanitarian decision making: How to get from early warning to early action?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Reena Bajracharya; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Disaster risk management efforts currently focus on long-term preventive measures and post-disaster response. Outside of these, there are many short-term actions, such as evacuation or distribution of water purifications tablets, medical supplies or flood response drills, which can be implemented in the period of time between the warning and a potential disaster to reduce the risk of impacts. LÄS MER