Sökning: "Disciplinering"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Disciplinering.

 1. 1. Folkskolan : En diskursanalys av prästeståndet och bondeståndets folkskoledebatt 1840-1841

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nina Anerland Sjögren; Edwin Åhman; [2021]
  Nyckelord :Biopower; social discipline; peasantry; clergy; school reform; parliamentary debate; Biomakt; social disciplinering; bondeståndet; prästeståndet; skolreform; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : During the nineteenth century the liberal ideals were spreading across large parts of mainland Europe, and the Swedish parliament of 1840-41 is sometimes considered to be the first one embossed by the ideology. Liberal ideas such as the prison reform, the poor relief reform and the school reform were all on the agenda. LÄS MER

 2. 2. Lagerarbete och digitala plocksystem som omtvistad terräng : En kvalitativ studie om kontroll och motstånd i arbetsprocessen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Wrangborg; [2021]
  Nyckelord :Pick-by-voice; pick-to-voice; algoritmisk kontroll; digitalisering; automatisering; LPT;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen får konsekvenser för arbetslivet och dess organisering. I studien undersöks genom fem semistrukturerade intervjuer hur fackligt aktiva orderplockare resonerar kring plocksystemet genom vilket de utför sitt jobb och hur de digitala systemen påverkar maktförhållanden på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Att vara i ett maktnätverk : En kvalitativ studie av pedagogers berättelser kring olika diskurser om barn i relation till utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmy Kristensson; Mimmie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Diskurs; Makt; Normalisering; Disciplinering; Utmanande situationer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att belysa olika diskurser om barn i förskolan i relation till utmanande situationer samt den makt som utspelar sig i relationer mellan pedagog och barn. Makt kan utspela sig genom det uppdrag som pedagoger i förskolan har, att genom styrning och vägledning forma barn för att anpassas till samhällets normer och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Män, Kläder och Metrosexualitet : En etnologisk studie av maskulint identitetsskapande genom kläder och uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vincent von Sydow; [2021]
  Nyckelord :Maskulinitet; Maskuliniteter; Hegemoni; Underordnad maskulinitet; Sexualitet; Kläder; Fenomenologi; Diskursteori; Reproduktiv arena; Disciplinering; Foglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna män i Stockholm och Uppsala skapar en maskulin identitet genom kläder och uttryck ur ett etnologiskt forskningsperspektiv. I arbetet har det genomförts sex stycken intervjuer som fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser av kläder och uttryck. LÄS MER

 5. 5. Sinnessjukhusen - ett redskap för välfärdsstaten? : En studie om S:t Olofs sjukhus i Visby 1935-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Disciplinering; normer; biopolitik; sinnessjukvård; S:t Olofs sjukhus; Visby; Discipline; norms; biopolitics; mental health care; St. Olof s Hospital; Visby;

  Sammanfattning : The state´s responsibility for the health and well-being of the population was part of the development towards the welfare state. Government agencies at various levels were helpful in surveys and were also the state´s tool for enforcing social policy goals. LÄS MER