Sökning: "Discoursive constructions"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Discoursive constructions.

 1. 1. Man blir kvinna - Om barnuppfostran och genusdiskurser i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Petra Lundström; Charlotta Hamnell; [2019-07-31]
  Nyckelord :Women Girls; Rural environment; Generations; Parenting literature; Gender; Discoursive constructions; Intersectionality;

  Sammanfattning : In this thesis the purpose is to investigate how girls have been raised in three generations, from the 1950’s to the 2010’s in a rural environment, with the 1980’s as our main focus. Through interviews with mothers and daughters, we have sought to discover the discoursive norms that are at play in the upbringing and parenting of girls. LÄS MER

 2. 2. Rättstillämpning i samarbetssamtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Agnes Gerle; [2011]
  Nyckelord :family mediation; application of the law; family law; samarbetssamtal; familjerätt; rättstillämpning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study is to examine how family law secretaries relate to and practice law in the context of family mediation. Family mediation is a supporting measure provided by the family law office to separted parental couples in conflict concerning the custody, housing situation or the right of access to their mutual child. LÄS MER

 3. 3. Det föränderliga Sovjetunionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Oskar Mölleby; [2009]
  Nyckelord :Dicours analysis; construction of objects; Soviet Union; teaching material; Michel Foucault; Norman Fairclough; Antonio Gramsci;

  Sammanfattning : The objective of this essay has been to show how the image of the Soviet Union in “Alla tiders historia” differs in the 1989 and 2004 editions of the book. To explain these differences I have used a discourse analytic perspective, mainly inspired by Michel Foucault and his philosophical theories of the constructions of objects, and also Faircloughs critical discourse analysis inspired by Gramsci. LÄS MER

 4. 4. "Utanförskapets reservarmé": talet om Rosengård i svensk dags- och kvällstidningspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mauricio Bruschi Ures; [2009]
  Nyckelord :Rosengård; discourse; discourse analysis; critical discourse analysis; social constructivism; discoursive practic; social practic; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social pedagogy; Socialpedagogik; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study has been to examine and to analyze the discourse of Rosengård in Swedish media. With the concept of discourse is meant here specific ways to speak about and to understand the world, or a part of it. LÄS MER

 5. 5. Våldtäkt, texter och diskursiv ordning : - ett diskursanalytiskt perspektiv på våldtäkt i samtiden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elinor Enarsson; Annie Frohm; [2008]
  Nyckelord :Rape; discourse; judicial system; power; feminism; gender; democratic values;

  Sammanfattning : This study's interest area loops around how it is possible to understand texts' leverage over human thinking and acting. Focus lies on understanding which forces that form people’s views around men and women's relationships and relations in the public room. LÄS MER